FLANG화성철강 FLANG 제품을 소개합니다.
1. 5K
2. 10K
3. 16K
4. 20K
5. 30K
6. 40K
7. 63K
8. KS B2332
9. KS D4308
10. KS D3578 F12
11. KS D3578 F15
12. KS D3578 F20
13. KS B6216(안전변 플랜지)
1. 6BAR
2. 10BAR
3. 16BAR
4. 25BAR
5. 40BAR
6. 150LB, 300LB

7. 400LB, 600LB

8. TOLERANCES(JPI-7S-15-84 FORGED FLANGES)
9. TOLERANCES(ANSI B16.5 FORGED FLANGES)
회사소개 제품소개 고객센터 화성철강 PRESS CS Center

화성철강 영업부

031.319.7171

Fax. 031-319-6996

대표이사 : 김병규 I TEL. 031-319-7171 I Fax. 031-319-6996 I E-mail : hwasung8@hanmail.net
경기도 시흥시 정왕동 1249-13 시화공단 1라 508-1 (도로명주소) 경기도 시흥시 공단1대로80번길 99 (정왕동)
Copyrightⓒ2015. 화성철강. All Rights Reserved.