FITTING화성철강 FITTING 제품을 소개합니다.
1. 90ºElbow (Long, Short), 45º Elbow (Long) / (SPP/SGP, 7.9T, STD, X-S)
2. 180ºElbow(Long, Short) Cap / (SPP/SGP)
3. Tee (SPP/SGP)

4. Tee (7.9T, STD, X-S)

5. Reducer (SPP, SGP)

6. Reducer (7.9T, STD, X-S)

7. 90ºElbow (Long, Short), 45º Elbow (Long) / (Sch40, Sch80)
8. Cap (Sch40, Sch80)
9. Tee (Sch40,Sch80)


10. Reducer (Sch40, Sch80)


1. 90ºElbow (Long, Short), 45º Elbow (Long) / (Sch5s, Sch10s, Sch20s)
2. 180ºElbow(Long, Short) Cap / (Sch5s, Sch10s, Sch20s)
3. Tee (Sch5s, Sch10s, Sch20s)
4. Reducer (Sch5s, Sch10s, Sch20s)

회사소개 제품소개 고객센터 화성철강 PRESS CS Center

화성철강 영업부

031.319.7171

Fax. 031-319-6996

대표이사 : 김병규 I TEL. 031-319-7171 I Fax. 031-319-6996 I E-mail : hwasung8@hanmail.net
경기도 시흥시 정왕동 1249-13 시화공단 1라 508-1 (도로명주소) 경기도 시흥시 공단1대로80번길 99 (정왕동)
Copyrightⓒ2015. 화성철강. All Rights Reserved.